ChaptersCreator

Scenariusze użycia

Aby ułatwić Ci korzystanie z Chapters Creatora, przedstawię poniżej trzy scenariusze użycia tego programu. Oczywiście, nie są one jedynymi możliwymi, więc korzystaj z programu tak, jak będzie Ci najwygodniej!

Tylko chaptery tekstowe w opisie odcinka

To najprostszy scenariusz. Uruchom Chapters Creatora. Odtwarzaj odcinek i zatrzymuj odtwarzanie w momencie, gdzie dobrze byłoby dodać nowy rozdział:

Aby dodać nowy rozdział, użyj przycisku Add chapter na dole tabeli. Zbędne rozdziały możesz usuwać przyciskiem Remove chapter.

Można także dodawać rozdziały w trakcie odtwarzania - warto wtedy zaznaczyć pole Ask for the title, wówczas po naciśnięciu przycisku wstawiania rozdziału pojawi się okienko, w które można wpisać tytuł:

Po zakończeniu pracy rozdziały możesz zapisać do pliku - z menu File wybierz Save chapters file... i podaj nazwę pliku. Tak utworzony plik możesz w przyszłości wykorzystać, wczytując go na nowo do Chapters Creatora.

Na zakładce Podcast description możesz obejrzeć, jak wyglądają rozdziały w formacie serwisu Spotify. Wystarczy je skopiować i wkleić do opisu odcinka przed publikacją. Te same dane można wkleić także do opisu filmu w serwisie YouTube, jeśli tam także publikujesz podcast.

Import chapterów z plików tekstowych

Niektóre programy do edycji dźwięku, np. Reaper czy Audacity, dają możliwość wstawiania tzw. znaczników (markerów, etykiet). Dzięki temu można już w trakcie obróbki odcinka podcastu dodawać takie znaczniki wraz z tytułami, a potem wyeksportować je w postaci pliku tekstowego lub csv.

Chapters Creator potrafi wczytać takie pliki i skonwertować je na chaptery. W tym celu użyj menu File i polecenia Open chapters file... lub przeciągnij plik ze znacznikami na okno Chapters Creatora. Jeśli program rozpozna format znaczników, wczyta je i wyświetli w postaci chapterów:

Teraz można już przejść na zakładkę Podcast description i skopiować chaptery do opisu podcastu.

Import chapterów z pliku mp3

Niektóre programy do edycji dźwięku potrafią zapisać znaczniki (markery) jako rozdziały do pliku mp3. W takim wypadku potrzebujemy tylko sposobu, jak te chaptery wyciągnąć i wykorzystać do stworzenia opisu. Chapters Creator potrafi odczytać chaptery z pliku mp3 - wystarczy skorzystać z menu File i polecenia Open Mp3 file... lub przeciągnąć plik mp3 na okno programu. Dane z chapterów powinny pojawić się automatycznie:

Zapis chapterów do pliku mp3

Chaptery, poza tym że mogą być skopiowane do opisu odcinka, można także zapisać do pliku mp3. Ma to tę zaletę, że niektóre aplikacje do słuchania podcastów (np. Pocket Casts, Podcast Republic) robią użytek z takich danych i potrafią przeskakiwać między rozdziałami oraz wyświetlać skojarzone z rodziałami grafiki lub linki:

Pierwszym krokiem powinno być wczytanie pliku mp3, który będzie źródłem, do którego dodamy chaptery - robimy to za pomocą polecenia File-Open Mp3 File.. lub przeciągając plik mp3 bezpośrednio na okno programu. Teraz na karcie Tag editor możemy uzupełnić podstawowe dane pliku mp3, takie jak nazwa autora czy tytuł odcinka oraz wskazać plik graficzny, który stanie się okładką odcinka:

Zestawy tych danych można sobie zapisać pod dowolną nazwą jako preset, który później można po prostu wybierać z rozwijalnej listy.

Drugim krokiem jest wpisanie lub zaimportowanie chapterów (patrz scenariusze 1 i 2). Tym razem jednak można wypełnić także pozostałe kolumny: URL Label, URL oraz Image.

W miarę dodawania chapterów, na karcie Podcast description będzie się tworzyła tekstowa lista chapterów do umieszczenia w opisie.

Końcowym krokiem jest wybranie z menu File polecenia Save Mp3 file.... Podajemy nazwę nowego pliku (nie może to być plik źródłowy), po czym Chapters Creator zapisze plik, w którym osadzi wszystkie wybrane pliki graficzne oraz utworzy tagi, zawierające potrzebne dane. Teraz plik taki można opublikować.

Tworzenie pliku wideo z użyciem ffmpeg

W katalogu, w którym jest rozpakowany Chapters Creator, znajduje się folder ffmpeg. Jeśli skopiujemy do niego program ffmpeg.exe, Chapters Creator wyświetli nową pozycję w menu File, Create video from MP3 file:

Najnowszą wersję ffmpeg.exe można pobrać ze strony z wersjami binarnymi dla systemu Windows. Dostępne są archiwa 7z wersji Essential oraz Full (jeśli ktoś nie wie, czym są pliki 7z, na tej samej stronie w sekcji Release builds można pobrać zwykłe pliki zip). W archiwum, w katalogu bin znajdziemy wspomniany plik ffmpeg.exe - wystarczy go skopiować do folderu ffmpeg i zrestartować Chapters Creatora - nowe polecenie powinno być już dostępne.

Aby utworzyć plik wideo mp4, trzeba - oczywiście - w Chapters Creatorze otworzyć najpierw plik mp3 z podcastem. Jeśli plik ten nie zawiera jeszcze danych rozdziałów czy nie ma ustawionej okładki w edytorze tagów, należy te elementy uzupełnić. Potem można już wywołać polecenie Create video from MP3 file i wybrać odpowiedni format wideo. Program zapyta o nazwę i położenie pliku wideo, po czym rozpocznie budowanie tegoż pliku.

Budowanie polega na tym, że jako obraz wstawiana jest grafika okładki (jeśli jej nie ma, obraz będzie po prostu czarny). Natomiast każdy rozdział, posiadający przypisaną grafikę, będzie miał ją wyświetloną przez cały czas swojego trwania. Jeśli kolejny rozdział nie ma grafiki, nastąpi powrót do okładki.

Obrazy są skalowane tylko w dół (pomniejszane, jeśli nie mieszczą się w wybranym formacie wideo) - obrazy miejsze są wykorzystywane w skali 1:1. Ścieżka audio jest kopiowana, aby nie trzeba było przeprowadzać dekompresji i ponownej kompresji.